หน้าแรกคณะบุคลากร/เจ้าหน้าที่ข่าวประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมติดต่อเราDownload

     
 
   Download
 

1

โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับ Hosxp_pcu


คลิก!!! Download
 


2

โปรแกรมคำนวณ GFR (ค่าการทำงานของไต)

คลิก!!! Download


3
 

แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554-2563
Thailand Health Lifestyle Strategic Plan, B.E.2554-2563 [2011-2020]

คลิก!!! Download


4

คู่มือการให้คำปรึกษารายกลุ่ม (Self Help Group)

คลิก!!! Download


5


 

โปรแกรม Pap smear (CxScreening Build 2.0) (เฉพาะจังหวัดนครราชสีมา)
     1.  สำหรับ
เครื่องที่ยังไม่เคยลงโปรแกรม
     2.  Update CxS2010
     3.  คู่มือการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม
    
     1.
setup_CxS2010Build2_Korat.rar
     2. Update_CxS2010.rar
     3. CxS2010.pdf

 

 

     

กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ  โรงพยาบาลปากช่องนานา  อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา